Is energie fossiel of duurzaam in de toekomst

Duurzame energie wint steeds meer terrein boven de fossiele energie. Nederland heeft zich als doel gesteld in 2020 14% van het energieverbruik duurzaam gewonnen moet zijn. In 2013 was dit percentage slechts 4,5%. Aangenomen kan worden dat dit percentage alleen maar hoger kan worden in de toekomst. Maar wat is eigenlijk duurzame energie? En wat is het voordeel van duurzame energie boven fossiele energie?

Fossiel of duurzaam

Jarenlang was de enige energie die bestond fossiel. Verschillende fossiele brandstoffen die voor energie zorgden waren aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Hoewel het winnen van deze brandstoffen eenvoudig leek, bleek dat het gebruik ervan niet altijd goed was voor het milieu.

Door het vrijkomen van koolstofdioxide wordt het broeikaseffect steeds groter. De aarde wordt almaar warmer en de brandstoffen komen terug als roet, fijnstof of andere luchtvervuilende verbindingen. Bovendien: deze brandstoffen zijn niet oneindig aanwezig in de wereld. Hoog tijd dus, om wat groener te gaan denken.  Een opsomming van de verschillende ‘groene’ vormen van duurzame energie.

Zonne-energie

Is-energie-fossiel-of-duurzaam-in-de-toekomstDe warmte en het licht van de zon kan eenvoudig omgezet worden in energie. De hoeveelheid zonlicht dat de aarde bereikt is vele malen hoger dan wat nodig is om de aarde van energie te voorzien. Zonne-energie kan opgeslagen worden op veel verschillende manieren. Zo kunnen zonnepanelen geplaatst worden, die het zonlicht via PV-cellen omzetten in elektriciteit of kunnen zonnecollectoren geplaatst worden die het zonlicht omzetten in warmte.

Daarnaast is er ook nog passieve zonne-energie, dit wil zeggen dat gebouwen zo gebouwd worden, dat het zonlicht de ruimtes maximaal verwarmd.

Windenergie

Windmolens en windturbines zorgen ervoor dat de bewegingsenergie uit de lucht omgezet worden in elektriciteit. Heel vroeger werd dit al gebruikt door windmolens die graan vermaalden tot meel of water pompten, maar ook in de zeilvaart, zonder wind ging een boot immers niet vooruit.

Anno nu heeft de term windmolen een andere lading gekregen en staat het synoniem aan de metershoge molens die bijvoorbeeld op zee staan en de energie uit de wind opslaan. Windmolens, ook wel windturbines genoemd, nemen nogal een plaats in in het landschap. Waar vroeger wel eens een enkele windturbine te vinden was, worden ze nu veelal in een rij-opstelling geplaatst. Het lijkt erop dat mensen dit als minder storend ervaren.

Bio-energie

Bio-energie wordt gewonnen uit organisch materiaal. Omdat voor deze winning zonlicht nodig is, wordt deze energie ook wel eens zonne-energie in chemische vorm genoemd. De meest gebruikte biobrandstoffen zijn bio-ethanol en biodiesel. De eerste wordt gewonnen via microbiële fermentatie van suikers (door het gisten). De tweede wordt via een chemisch proces gewonnen uit plantaardige oliën. Ook plantenresten of ontlasting kan zorgen voor de winning van biomassa, evenals de energie uit algen.

Geothermische energie

Deze vorm van energie ontstaat door de temperatuurverschillen op de aarde. Bedoeld wordt dan het verschil tussen de temperatuur van het aardoppervlak en dat van de dieper gelegen warmtereservoirs. Als er op grote diepte of hogere temperaturen wordt gewonnen, heeft men het over geothermie. Bij ondiepe projecten en lagere temperaturen heeft men het over aardwarmte. Vooral voor de temperatuurregeling van kassen wordt van deze vorm van energie gebruik gemaakt. Ook in opkomst is de koude-warmteopslag. Dit is een techniek waarbij de warmte van de zomer opgeslagen wordt voor de winter en van het grondwater gebruik gemaakt wordt voor de verkoeling in de zomer.

Energie uit water

Water is continue in beweging. Energie kan gewonnen worden uit golven van de zee, uit het verschil in waterhoogte tijdens getijden, uit het verschil in zoutconcentratie tussen zoet- en zeewater, uit waterkracht (met een stuwdam of natuurlijke waterval) of door OTEC. Deze laatste variant maakt gebruik van het temperatuurverschil tussen de diepere lagen van de oceaan en het oppervlaktewater. Het winnen van golfslagenergie wordt niet veel gedaan, dit vooral omdat het nogal prijzig is.

Lichaamskracht

Dit is een van de oudere vormen van duurzame energie. Het meest bekend is het fietsen met een dynamo, waardoor de fietslamp werkend gehouden wordt. Ook het menselijk lichaam zet energie om uit voedsel, waardoor het lichaam krachtig genoeg wordt om te werken.